Cyfarfod â’r staff

Y Tîm

Angela Charlton 

Angela Charlton
Cyfarwyddwr Cymru

Yn gweithio i’r Cerddwyr ers: 2008
Oriau gwaith: Amser-llawn 
Siarad Cymraeg: Yn dysgu

Beth rydw i’n ei wneud:  Fy ngwaith i yw llywio Ramblers Cymru i sefydlu prosiectau o safon uchel a chyrraedd cynulleidfa ehangach. Rydw i am i ni fod yn berthnasol i bawb yng Nghymru, ble bynnag maen nhw. Fe fydda i’n sicrhau bod gennym le amlwg a llais cryf yng nghynlluniau Llywodraeth Cymru a’n partneriaid yng Nghymru.

Amdana i:  Mae gen i fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn y sector gwirfoddol, gan gynnwys ym maes gweithio â’r gymuned yn y wlad a’r dref. Yn fy rolau blaenorol bûm yn gyfrifol am addysg amgylcheddol, codi arian, datblygu a rheoli prosiectau, rheolaeth cefn gwlad ac arwain teithiau cerdded. Rydw i’n dod o Dde Cymru ac rydw i’n frwd dros roi pob cyfle posibl i bobl Cymru ffynnu mewn ffordd gynaliadwy drwy gwrdd â’u hanghenion nhw ac anghenion yr amgylchfyd.

Rebecca Brough 

Rebecca Brough
Rheolwr Polisi

Yn gweithio i’r Cerddwyr ers:  Mawrth 2014
Oriau gwaith:  AmserLlawn
Siarad Cymraeg:  Yn dysgu

Beth rydw i’n ei wneud:  Fe fydda i’n sicrhau bod gwleidyddion a chyrff cyhoeddus yng Nghymru yn clywed barn y Ramblers, ac yn defnyddio ein hangerdd a’n gwybodaeth i ddylanwadu ar eu penderfyniadau. Felly fe fydda i’n cyfarfod â gwleidyddion, yn ymateb i ymgynghoriadau, yn ysgrifennu papurau briffio, ac yn cadw llygad ar ddatblygiadau polisi. Ar hyn o bryd rydw i’n canolbwyntio ar baratoi safbwynt Ramblers Cymru ar y newidiadau arfaethedig i’r arweiniad ar Hawliau Tramwy ac ar Bapur Gwyrdd y Llywodraeth ar Fynediad.

Amdana i:  Mae gen i gefndir mewn gwaith dylanwadu ar bolisi yn y sectorau llywodraethol, elusennol a statudol. Mae gen i raddau mewn Daearyddiaeth ac mewn Twristiaeth a Rheoli’r Amgylchedd ac rydw i’n frwd iawn dros genhadaeth y Cerddwyr. Rydw i’n byw ger yr arfordir ac fe fydda i’n cerdded ar hyd rhannau o Lwybr Arfordir Cymru yn rheolaidd gyda’m teulu.

Bran Devey Ramblers Cymru

Brân Devey
Rheolwr Ymgysylltu a Chyfathrebu

Gyda y Ramblers ers:  Mawrth 2019
Working hours: 
Llawn Amser
Welsh speaker: 
Rhugl

Beth rwy'n ei wneud: Fy rôl i yw cefnogi staff a gwirfoddolwyr yng Nghymru ym mhob peth ymgysylltu a chyfathrebu.  Mae hyn yn cynnwys tynnu sylw at y gwaith gwych y mae Ramblers Cymru yn ei wneud ledled Cymru, drwy gyfryngau cymdeithasol, ein gwefan, newyddion ar-lein, y wasg, radio a theledu.   

Amdanaf i: Rwyf wedi gweithio ym maes cyfathrebu yn sector yr amgylchedd o'r blaen gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru ac yna Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn dilyn hyn symudais ymlaen i weithio yn y sector datblygu rhyngwladol gyda Hub Cymru Africa, cyn dechrau fy swydd yma yn y Ramblers. Pan nad ydw i yn y swyddfa gellir dod o hyd i mi yn archwilio mynyddoedd ac arfordir Cymru neu ymhellach i ffwrdd.

Maria Hamlett Ramblers Cymru

Maria Hamlett
Swyddog Llywodraethu

Gyda y Ramblers ers: Gorffennaf 2017
Oriau Gwaith: Rhan amser
Siarad Cymraeg: Na
 
Beth rwy'n ei wneud: Fy rôl i yw cefnogi Cyngor Cymru a Pwyllgor Gweithredol Cyngor Cymru i sicrhau ei fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau'n effeithiol a bod safonau llywodraethu rhagorol yn cael eu cymhwyso bob amser.  

Amdanaf fi: Mae fy nghefndir yn cynnwys gweithio mewn nifer o sefydliadau trydydd sector mewn rolau llywodraethu allweddol a darparu dealltwriaeth dda o ddeddfwriaeth ac arferion llywodraethu gorau. Rwy'n mwynhau teithio'n arbennig i safleoedd hanesyddol ac archeolegol.

Cysylltwch â ni ar 029 2064 4308 neu drwy e-bostio cerddwyr@ramblers.org.uk

Gallwch ddod o hyd i ni ar FacebookTwitter Instagram