Cyfarfod â’r staff

Ramblers Cymru team

Cysylltwch â ni ar 029 2064 4308 neu drwy e-bostio cerddwyr@ramblers.org.uk
Dod o hyd i ni ar Facebook, Twitter a Instagram

Angela Charlton 

Angela Charlton
Cyfarwyddwr Cymru

Yn gweithio i’r Cerddwyr ers:  2008
Oriau gwaith:  Amser-llawn 
Siarad Cymraeg:  Yn dysgu

Beth rydw i’n ei wneud:  Fy ngwaith i yw llywio Ramblers Cymru i sefydlu prosiectau o safon uchel a chyrraedd cynulleidfa ehangach. Rydw i am i ni fod yn berthnasol i bawb yng Nghymru, ble bynnag maen nhw. Fe fydda i’n sicrhau bod gennym le amlwg a llais cryf yng nghynlluniau Llywodraeth Cymru a’n partneriaid yng Nghymru.

Amdana i:  Mae gen i fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn y sector gwirfoddol, gan gynnwys ym maes gweithio â’r gymuned yn y wlad a’r dref. Yn fy rolau blaenorol bûm yn gyfrifol am addysg amgylcheddol, codi arian, datblygu a rheoli prosiectau, rheolaeth cefn gwlad ac arwain teithiau cerdded. Rydw i’n dod o Dde Cymru ac rydw i’n frwd dros roi pob cyfle posibl i bobl Cymru ffynnu mewn ffordd gynaliadwy drwy gwrdd â’u hanghenion nhw ac anghenion yr amgylchfyd.

 

Arry Beresford-Webb
Rheolwr Datblygu Cymru

Yn gweithio i’r Cerddwyr ers:  Awst 2014
Oriau gwaith:  Amser-llawn 
Siarad Cymraeg:  Yn dysgu

Beth rydw i’n ei wneud: Fi sy’n gyfrifol am hel syniadau a’u troi’n realiti. Fe fydda i’n datblygu amrywiaeth o brosiectau, cynlluniau ac adnoddau i gael pobl o bob oed a chefndir allan yn cerdded, ac yn sicrhau bod modd eu rhoi ar waith. Ar hyn o bryd mae hyn yn cynnwys y gwaith cychwynnol ar gyfer “Taith Gerdded Fawr Gymreig” 2015 – hon fydd y fwyaf eto!

Amdana i: Fy mhrofiad pennaf yw ym maes hybu gweithgarwch corfforol. Rydw i wedi gweithio yn y sectorau iechyd cyhoeddus ac amgylcheddol, gan ganolbwyntio ar ddenu mwy o bobl i ddod allan i’r awyr agored i wella eu hiechyd corfforol a meddyliol. Y tu allan i’r gwaith fe fydda i’n dilyn fy mhregeth fy hun ac yn rhedeg pellterau mawr ar hyd clogwyni a mynyddoedd Cymru, neu’n cerdded gyda’m ci mawr llawn egni i chwilio am siopau te anghysbell!

Elly Hannigan Popp 

Elly Hannigan Popp
Swyddog Cyflawni

Yn gweithio i’r Cerddwyr ers:  Chwefror 2012
Oriau gwaith:  Amser-llawn 
Siarad Cymraeg:  Rhugl

Beth rydw i’n ei wneud:  Fe fydda i’n gweithio ar amrywiaeth eang o brosiectau gyda phartneriaid yng Nghymru gyda’r nod o greu cyfleoedd i bobl ifanc gerdded. Rhai prosiectau yn y gorffennol fu cynhyrchu pecynnau o deithiau cerdded hwylus i’r teulu, her pedomedr ar gyfer y rheiny sy’n ceisio gwobr Dug Caeredin, a datblygu hunaniaeth newydd o’r enw ‘Scramblers’ i gerddwyr ifanc.

Amdana i:  Mae gen i ddiddordeb brwd yn yr amgylchedd ac rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored. Rydw i’n mwynhau helpu pobl eraill i ddarganfod manteision bod allan yng nghefn gwlad hardd Cymru. Pan nad ydw i’n gweithio, rydw i’n mwynhau darganfod lleoedd newydd gartref a thramor. Rydw i hefyd yn aelod o Gyngor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.


Hannah Norman 

Hannah Norman
Cydlynydd Gweinyddol


Yn gweithio i’r Cerddwyr ers:  Gorffennaf 2014
Oriau gwaith:  Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau 
Siarad Cymraeg:  Yn dysgu

Beth rydw i’n ei wneud:  Fi sy’n gyfrifol am reoli gweinyddiaeth a chyllid Ramblers Cymru ac fe fydda i’n helpu’r tîm gyda phopeth sydd ei angen arnynt. Rydw i hefyd yn helpu i gynllunio’r trefniadau ar gyfer Cyngor Cymru ym mis Ebrill 2015. Mae pob dydd yn wahanol!

Amdana i:  Rydw i’n hanu o Wrecsam ond rydw i wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers wyth mlynedd. Mae gen i gefndir yn y celfyddydau a digwyddiadau ac rydw i wedi gweithio i nifer o hyrwyddwyr cerddoriaeth, lleoliadau, a chwmnïau theatr. Rydw i’n frwd dros gadw’n heini ac yn mwynhau popeth o redeg ar y ffyrdd i godi pwysau a ioga ... a cherdded erbyn hyn!


Melanie Hutt
Swyddog Cymorth Aelodau a Chyfathrebu

Yn gweithio i’r Cerddwyr ers:  Gorffennaf 2014
Oriau gwaith:  Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Iau 
Siarad Cymraeg:  Yn dysgu

Beth rydw i’n ei wneud:  Fy rôl i yw siarad, ysgrifennu, e-bostio, trydar a gweiddi’n groch am bopeth mae aelodau’r Cerddwyr yng Nghymru a thîm Ramblers Cymru yn ei wneud. Fe fydda i hefyd yn ateb ymholiadau ac yn cefnogi ein gwirfoddolwyr yng Nghymru.  Fy mlaenoriaethau ar hyn o bryd yw edrych ar sut y gallwn rannu ein brwdfrydedd dros gerdded â mwy o bobl, a darganfod sut mae aelodau a grwpiau eisiau clywed gennym a rhannu newyddion.

Amdana i:  Rydw i wedi bod yn gweithio yn y sector elusennol ers naw mlynedd, yn codi arian a recriwtio gwirfoddolwyr. Rydw i hefyd wedi bod yn wirfoddolwr fy hun nifer o weithiau ac rydw i’n frwd dros berswadio pobl i gymryd rhan yng ngwaith yr elusennau maen nhw’n eu cefnogi. Rydw i wrth fy modd yn darganfod teithiau cerdded newydd a mwynhau’r hen ffefrynnau ym Mannau Brycheiniog ac ar hyd arfordir bendigedig Cymru.


Melanie Jones

Melanie Jones
Swyddog Datblygu Dewch i Gerdded Cymru

Yn gweithio i’r Cerddwyr ers:  Mai 2012
Oriau gwaith:  Amser-llawn 
Siarad Cymraeg:  Yn dysgu

Beth rydw i’n ei wneud:  Fy ngwaith i yw rheoli a datblygu Dewch i Gerdded Cymru. Dewch i Gerdded Cymru yw’r cynllun cenedlaethol i wella iechyd drwy gerdded. Mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i nod yw cynyddu nifer y bobl sy’n cerdded yn eu cymunedau lleol er mwyn hybu iechyd a lles. Fy mlaenoriaethau ar hyn o bryd yw arolygu ac asesu’r cynllun cyn ei ehangu i gynnwys teithio egnïol ac iechyd y gweithlu.

Amdana i:  Mae fy nghefndir yn y Gwasanaeth Iechyd a dyma fy swydd gyntaf yn y sector elusennol. Fe fydda i’n gwirfoddoli yn fy ardal leol ac rydw i’n frwd dros gerdded ac annog pobl eraill i’w fwynhau. Fy milltir sgwâr ar gyfer cerdded yw’r Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.


Rebecca Brough 

Rebecca Brough
Hyrwyddwr Polisi

Yn gweithio i’r Cerddwyr ers:  Mawrth 2014
Oriau gwaith:  Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau 
Siarad Cymraeg:  Yn dysgu

Beth rydw i’n ei wneud:  Fe fydda i’n sicrhau bod gwleidyddion a chyrff cyhoeddus yng Nghymru yn clywed barn y Cerddwyr, ac yn defnyddio ein hangerdd a’n gwybodaeth i ddylanwadu ar eu penderfyniadau. Felly fe fydda i’n cyfarfod â gwleidyddion, yn ymateb i ymgynghoriadau, yn ysgrifennu papurau briffio, ac yn cadw llygad ar ddatblygiadau polisi. Ar hyn o bryd rydw i’n canolbwyntio ar baratoi safbwynt Ramblers Cymru ar y newidiadau arfaethedig i’r arweiniad ar Hawliau Tramwy ac ar Bapur Gwyrdd y Llywodraeth ar Fynediad.

Amdana i:  Mae gen i gefndir mewn gwaith dylanwadu ar bolisi yn y sectorau llywodraethol, elusennol a statudol. Mae gen i raddau mewn Daearyddiaeth ac mewn Twristiaeth a Rheoli’r Amgylchedd ac rydw i’n frwd iawn dros genhadaeth y Cerddwyr. Rydw i’n byw ger yr arfordir ac fe fydda i’n cerdded ar hyd rhannau o Lwybr Arfordir Cymru yn rheolaidd gyda’m teulu a’n ci defaid bywiog, Jess.