Pwyllgor Gwaith Cyngor Cymru

Rob Owen – Cadeirydd

Yn wreiddiol o Ynys Môn, mae Rob bellach yn byw ym Mro Morgannwg, lle mae'n mwynhau archwilio'r rhwydwaith o lwybrau a darganfod mwy am hanes a bywyd gwyllt cyfoethog yr ardal.


Drwy ei yrfa broffesiynol, a ddechreuodd fel Swyddog Prosiect yr Arfordir ar Ynys Môn, mae Rob wedi bod yn rhan o annog mwy o bobl i gael mynediad at gefn gwlad ac arfordir gwych Cymru a'u mwynhau. Yn ystod ei gyfnod gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru arweiniodd Rob ar ddatblygu Llwybr Arfordir Cymru, sy'n gyflawniad nodedig i genedl fach.


Wrth ymuno â Chyngor Gweithredol Cymru mae Rob yn gobeithio y bydd ei brofiad a'i wybodaeth o fudd i Ramblers Cymru wrth annog y math o newid trawsnewidiol a fydd yn arwain at fwy a mwy o bobl yn ymwneud â cherdded fel rhan o'u bywydau bob dydd, meithrin rhwydweithiau cymdeithasol newydd a dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dyfnach o harddwch a threftadaeth Cymru.

 

Chris Hodgson – Is-gadeirydd

Mae Chris yn gerddwr ymroddedig, yn cerdded ym mhob rhan o Gymru ac yn cwmpasu mwy na 1000 milltir bob blwyddyn. Mae ei gerdded wedi ei arwain i ymddiddori'n fawr yng nghyflwr ein llwybrau, ac yn eu gwelliant, ac wrth annog pobl eraill i brofi'r llawenydd o gerdded. Mae Chris yn teimlo mai'r Ramblers yw'r sefydliad i gyflawni'r pethau hyn. Mae ei waith fel Trysorydd Ardal Ceredigion a Rheolwr Aelodaeth Grŵp Aberystwyth yn rhoi cipolwg da iddo ar ddau faes pwysig o waith y Ramblers. Mae Chris yn gyn Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Cyngor Cymru; mae'n teimlo bod llawer i'w wneud o hyd a gall ei gyfraniadau i'r Pwyllgor helpu Ramblers Cymru i wella ei hun ymhellach fel sefydliad sy'n gweithio i gerddwyr.

 

Gwenda Fitzpatrick – Aelod

Mae Gwenda yn aelod o Bwyllgor Ramblers Bro Morgannwg. Mae ei rôl yn rhan o'r tîm cyfathrebu, sy'n golygu gweithio gyda'r aelodau sy'n gofalu am y dudalen we ac ochr cyfryngau cymdeithasol y comms. 


Mae Gwenda'n eiriolwr brwd dros fewngludo ymarfer corff o fewn cymunedau lleol.


Mae ei chefndir yn Addysg Oedolion, fel tiwtor ac o fewn y tîm gweinyddu.   Mae wedi  gweithio o fewn y Trydydd Sector, gan weithio fel Swyddog Aelodaeth i'r RNIB, a gweithio yn Ysbyty Prifysgol Cymru fel rhan o'r tîm Gweithredu ar Golled Clyw. 


Mae Gwenda yn siaradwr Cymraeg.

 

Joanna Slattery - Aelod

Bu Joanna yn aelod o Ramblers Cymru am 12 mlynedd a chyn hynny Ramblers yn Lloegr. Ar ôl i'w thri phlentyn ddechrau yn yr ysgol bu'n gweithio fel athrawes ysgol gynradd. Ar hyn o bryd mae Joanna yn arweinydd Walk, ysgrifennydd Ardal Gogledd Cymru a Gwefeistr ar gyfer gwefannau Ardal Gogledd Cymru a Dyffryn Conwy. Mae hi'n awyddus i rannu ei chariad at gefn gwlad, mynyddoedd a cherdded ac mae hynny'n ei hysgogi i fod yn weithgar yn y Ramblers. Mae Joanna eisiau i bawb gael mynediad i fannau agored ac mae hi'n credu ei bod yn bwysig bod gwahanol sefydliadau'n cydweithio ar nodau cyffredin fel diogelu'r amgylchedd a hyrwyddo lles.


Joanna Slattery – Dysgwr Cymraeg

 

Maggie Thomas – Aelod

Mae Maggie wedi bod yn aelod o Ramblers ers tua 20 mlynedd. Mae hi'n  arweinydd teithiau cerddedgweithgar acyn  hyrwyddo ei hardal ei hun drwy arwain teithiau cerdded i Ramblers Caerdydd a Ramblers Caerffili am nifer o flynyddoedd. 


Mae'n ymwneud yn fawr â gwaith Hawliau Tramwy ac  mae'n  aelod o grŵp Hawliau Tramwy a Mynediad Ramblers Cymru ers ei sefydlu.

 

Elwyn Williams - Aelod

Bu Elwyn yn Diwtor Cwrs i'r Brifysgol Agored am flynyddoedd lawer yn dysgu Gwyddor Iechyd. Bu hefyd yn dysgu ar y cwrs MSc mewn Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd ym Mhrifysgol Bangor a'r Radd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Glyndŵr.


Yn y gorffennol bu'n Gyfarwyddwr Cynorthwyol – Cynnwys y Cyhoedd gydag Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru. Am nifer o flynyddoedd, bu'n Rheolwr Hybu Iechyd gydag Ymddiriedolaeth GIG Gofal Cymunedol Clwydian, Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru ac Awdurdod Iechyd Sir Amwythig lle'r oedd yn gyfrifol am hyrwyddo, trefnu a datblygu hybu iechyd. 


Ar hyn o bryd mae'n asesydd ar gyfer Gwobr Iechyd Corfforaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae wedi bod ers ei sefydlu dros bymtheng mlynedd yn ôl. Mae hefyd yn asesydd ar gyfer Gwobr Ansawdd Genedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Ysgolion Iach.


Bu'n aelod o Gymdeithas y Ramblers ers 1992, yn Gadeirydd Ramblers Clwyd am dros ddwy flynedd ac wedi arwain llawer o deithiau cerdded yn ystod y cyfnod hwn. Mae wedi cwblhau'r holl fynyddoedd yng Nghymru dros ddwy fil o droedfeddi, yr holl Munros yn yr Alban a rhai copaon Alpaidd.


Ganwyd Elwyn yng Ngogledd Cymru ac mae'n siaradwr Cymraeg rhugl.

 

Alan Austin – Aelod cyfetholedig

Mae Alan yn Gadeirydd Ardal Powys ac mae wedi bod yn aelod o'r Cerddwyr ers 30 mlynedd. Ei genhadaeth arbennig yw diogelu a gwella hawliau tramwy. Yn ei fywyd proffesiynol, bu'n arbenigo mewn rheoli pobl yn effeithiol o fewn sefydliadau. Mae wedi gweithio gyda sefydliadau o bob maint ar draws ystod o sectorau busnes. Yn ddiweddar, cyflawnodd rolau Adnoddau Dynol uwch gyda Tarmac, O2 a Scottish Provident. Mae Alan yn gredwr cryf mewn cyfathrebu clir. Mae'r un mor gartrefol yn Ystafell y Bwrdd neu ar Lawr y Siop ac mae ganddo ddawn i gyrraedd gwreiddiau materion, yn enwedig materion pobl.


Atebion ymarferol, byd go iawn yw ei arbenigedd. Mae'n Gymrawd y Sefydliad Personél a Datblygu. Yn angerddol am ddatblygiad pobl Adnoddau Dynol, mae wedi chwarae rhan weithredol yn y Sefydliad fel Cadeirydd Cangen ac Arholwr Allanol. Mae wedi cyflwyno ar amrywiaeth o bynciau rheoli pobl mewn cynadleddau, cyrsiau cyhoeddus ac i grwpiau proffesiynol. Mae Alan bellach wedi ymddeol o gyflogaeth amser llawn ac mae'n ymgymryd ag amrywiaeth o rolau gwirfoddol yn ei ardal leol ger Cwm Elan yng Nghanolbarth Cymru.

 

Andrew Stumpf - Aelod Cyfetholedig

Cyn ymddeol o Canal & River Trust yn 2018 treuliodd Andrew dros 40 mlynedd yn gweithio yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector ar ddyfrffyrdd ac o'u hamgylch mewn amrywiaeth o rolau. Mae Andrew bob amser wedi bod yn gerddwr brwd ac weithiau'n seiclwr ond symudodd y brwdfrydedd hwnnw i fyny gêr yn ystod cyfnod o weithio yn yr Alban.  


Mae Andrew yn awyddus i wneud yr hyn a all i hyrwyddo mynediad i fannau agored sy'n agos at gartrefi pobl a'u creu  ac i wneud ein cefn gwlad mor hygyrch ag sy'n ymarferol i bawb. Mae'n  awyddus i sicrhau bod y mannau hynny'n cael eu gwerthfawrogi, eu gofalu ac yn rhydd o drafferthion sbwriel a diraddio.     


Am y rhesymau hynny y daeth Andrew  yn ymddiriedolwr i Cadwch Gymru'n Daclus, barnwr y Faner Werdd a Glas, ac mae'n bleser gennyf ymuno â Ramblers Cymru.


Y Gymraeg – dysgwr