Llwybrau i Lesiant

Paths to Wellbeing Thumbnail

Drwy gydol 2022 a 2023, mae Llwybrau i Lesiant yn rhoi'r offer a'r hyfforddiant i 18 o gymunedau ledled Cymru i wella natur a mynediad i gerdded yn eu hardaloedd lleol!

Mae prosiect blaenllaw £1.2m Ramblers Cymru, sy'n gweithio gyda 18 o gymunedau ledled Cymru, yn sbardun allweddol i'n gweledigaeth i roi cerdded wrth galon cymunedau drwy wella mynediad i fannau gwyrdd. Rydym yn rhoi’r cymunedau a ddewiswyd yr offer a'r hyfforddiant am ddim sydd eu hangen i nodi a dylunio llwybrau newydd a gwella ac uwchraddio rhai sy'n bodoli eisoes, i gyd gyda chefnogaeth eu swyddog prosiect rhanbarthol lleol. 

Byddwn hefyd yn gweithio ochr yn ochr â'r 22 awdurdod lleol, Wildlife Trusts Wales a Choed Cadw, Yr Ymddiriedolaeth Coetiroedd yng Nghymru, i wella'r amgylchedd lleol i fyd natur ffynnu. Gyda gweithgareddau fel plannu coed, hau blodau gwyllt a diwrnodau gweithgareddau bywyd gwyllt, mae digonedd o weithgareddau i bob oed a chefndir gymryd rhan ynddynt.

Dan arweiniad y gymuned, ar gyfer y gymuned

Mae Ramblers Cymru yn credu, drwy fuddsoddi mewn uwchsgilio, arfogi, cefnogi ac arwain gwirfoddolwyr lleol i reoli a chynnal llwybrau ymarferol a chynnal a chadw a gwella cynefinoedd, y bydd ymgysylltu â'r gymuned, llwybrau a mannau gwyrdd yn cael ei gryfhau. Yn y pen draw, bydd hyn yn cysylltu pobl â manteision iechyd a lles natur a gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored.

Rydym yn gweithio gyda gwirfoddolwyr lleol ac aelodau o'r gymuned i gyflawni'r hyn y maent wedi'i nodi sydd ei angen arnynt yn eu cymuned. Gallwch fod yn rhan o'r prosiect blaenllaw hwn, gan ennill ystod eang o sgiliau newydd gyda chymorth ac arweiniad arbenigol gan Ramblers Cymru a phartneriaid!

Community Engagement event in Six Bells

Ble rydyn ni'n gweithio

Wnaeth 29 o gymunedau o dde a gorllewin Cymru a 35 o'r canolbarth a'r gogledd wedi rhoi gymwys i fod yn rhan o'r prosiect blaenllaw hwn. 

Y 18 cymuned lwyddiannus yw:
 
Gogledd Ddwyrain Cymru 

Cwm Clywedog/Parc Caia (Wrecsam)  

Pwll Glas/Graig Fechan (Sir Ddinbych)  

Llanfynydd (Sir y Fflint) 

Gogledd Orllewin Cymru

Ynys Cybi (Ynys Môn)  

Penmaenmawr (Conwy)  

Penrhyndeudraeth (Gwynedd) 

Canolbarth Cymru

Llechryd (Ceredigion)  

Penparcau (Ceredigion)  

Llanwrthwl a Rhaeadr (Powys) 

De-ddwyrain Cymru

Grosmont (Sir Fynwy)  

Greening Maindee (Casnewydd)

Chwe Chlychau (Abertyleri)

De Orllewin Cymru  

Brynberian (Sir Benfro)  

Llanybydder (Sir Gaerfyrddin)  

Ystalyfera (Castell-nedd Port Talbot) 

De Canolbarth Cymru

Treherbert (Rhondda Cynon Taf) 

Creigiau, Pentyrch a Gwaelod-y-Garth (Caerdydd)  

Coety Uchaf (Pen-y-bont ar Ogwr)

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â ni.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru -Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Pwllglas Paths to Wellbeing

Gogledd Ddwyrain

Yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, bydd prosiect Llwybrau i Lesiant Ramblers Cymru yn gweithio yng Nghlywedog, Llanfynydd a Phwll Glas a Graigfechan i helpu i roi cerdded wrth galon eu cymunedau.

Penrhyndeu P2W

Gogledd Orllewin

Yng Ngogledd Orllewin Cymru, bydd prosiect Llwybrau i Lesiant Ramblers Cymru yn gweithio yn Ynys Gybi, Penmaenmawr a Phenrhyndeudraeth i helpu i roi cerdded wrth galon eu cymunedau.

Penparcau Aberystwyth

Canolbarth

Yng Nghanolbarth Cymru, bydd prosiect Llwybrau i Lesiant Ramblers Cymru yn gweithio yn Llechryd, Penparcau a Rhaeadr a Llanwrthwl i helpu i roi cerdded wrth galon eu cymunedau.

Gwaelod-y-Garth

De Canolog

Yn De Canolog Cymru, bydd prosiect Llwybrau i Lesiant Ramblers Cymru yn gweithio yng Creigiau, Pentyrch a Gwaelod-y-Garth, Coety Uchaf a Threherbert i helpu i roi cerdded wrth galon eu cymunedau.

Community Engagement event in Six Bells

De-ddwyrain Cymru

Yn Ne-ddwyrain Cymru, bydd prosiect Llwybrau i Lesiant Ramblers Cymru yn gweithio yn Grosmont, Greening Maindee a Six Bells Park i helpu i roi cerdded wrth galon eu cymunedau.

West Wales

De Orllewin

Yn De Orllewin Cymru, bydd prosiect Llwybrau i Lesiant Ramblers Cymru yn gweithio ym Mrynberian, Llanybydder ac Ystalyfera i helpu i roi cerdded wrth galon eu cymunedau.

Paths to Wellbeing Staff Induction

Staff Team

Ramblers Cymru has hired 13 new staff members for our flagship Paths to Wellbeing project! Meet the team and find out who is working in your area.