Gogledd Orllewin

Penrhyndeu P2W

Yng Ngogledd Orllewin Cymru, bydd prosiect Llwybrau i Lesiant Ramblers Cymru yn gweithio yn Ynys Gybi, Penmaenmawr a Phenrhyndeudraeth i helpu i roi cerdded wrth galon eu cymunedau.

Hawliau Tramwy

Mae ein targedau seilwaith Hawliau Tramwy yn cael eu gweld gan lawer o'r cymunedau fel gwaith hanfodol a allai drawsnewid mynediad i gerdded yn eu hardaloedd. Ein targedau ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru yw darparu hyfforddiant Hawliau Tramwy i wirfoddolwyr a thirfeddianwyr, a gosod y canlynol:

  • 30 o gatiau
  • 18 postyn arwyddbyst
  • 132 arwyddbyst

Llwybrau Cerdded, Mynediad, a Chelf

Bydd y prosiect hwn nid yn unig yn canolbwyntio ar uwchraddio llwybrau cerdded presennol, ond bydd hefyd yn nodi ac yn datblygu rhai newydd. Bydd 5 llwybr i bob cymuned yn cael eu datblygu, gyda chyfanswm o 9 llwybr sy'n addas i deuluoedd yn cael eu creu yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Rydym eisiau rhoi cerdded wrth galon cymunedau ac rydym am annog mwy o bobl ledled Cymru i fynd allan i gerdded. Byddwn yn gwneud hyn drwy ddarparu mwy o wybodaeth a chymhelliant gyda 1 fesul cymuned a 2 feinciau newydd fesul cymuned a grëwyd.
 
Mae dod â'r grwpiau ym mhob ardal at ei gilydd hefyd yn mynd i fod yn hanfodol. Byddwn yn gweithio gyda nhw i greu un cerflun celf yng Ngogledd Orllewin Cymru. Bydd y syniad yn cael ei ddatblygu a'i gynllunio gan y cymunedau eu hunain.
 
Nodau Cadwraeth fesul Rhanbarth

Ochr yn ochr ag Ymddiriedolaethau Natur Cymru a Coed Cadw Cymru, bydd rhan allweddol o'r prosiect yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod pob rhanbarth yn fwy bioamrywiol. Nid yn unig y bydd y grwpiau'n gwneud eu cymuned yn fwy gwyrdd i natur ffynnu, ond bydd yn gyfle gwych i ddod â'r gymuned ynghyd â gweithgareddau i bob oedran a chefndir gymryd rhan ynddynt.

Gyda gweithgareddau fel plannu coed, hau blodau gwyllt a diwrnodau gweithgareddau bywyd gwyllt, yn ogystal ag arolygon blynyddol, rydym yn gobeithio cyrraedd y targedau canlynol ym mhob rhanbarth:

  • Plannu 500 o goed
  • 6kg o hadau blodau gwyllt wedi'u plannu
  • 25 bocs nythu bywyd gwyllt
  • 150m o ffensys i ddiogelu ein hamgylcheddau naturiol
  • 6 diwrnod rhywogaeth ymledol
Ydych chi'n byw yn un o'r tair cymuned? Rydym yn eich gwahodd i ddod i gymryd rhan!

Sicrhewch fod eich dwylo'n fudr, dysgu sgiliau newydd a gweithio gyda ni i helpu i wneud eich cymuned yn fwy gwyrdd ac yn fwy hygyrch i bawb.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch gefnogi'r prosiect yn eich ardal, cysylltwch â max.henderson@ramblers.org.uk neu PathsToWellbeing@ramblers.org.uk.