Scramblers Family Fit Challenge Cymru

 

Mae menter gan Y Cerddwyr wedi'i dewis yn un o dri phrosiect a fydd i'w cael yn siopau Tesco ledled De-ddwyrain Cymru rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2019. 
 
Drwy bleidleisio drosom, gallwch ein helpu i sefydlu menter Her ffitrwydd i deuluoedd, sef her 12 wythnos i gymell teuluoedd i gerdded gyda'i gilydd, a datblygu agwedd gadarnhaol gydol oes at iechyd a ffitrwydd dim ond drwy gamu allan o’u drysau ac archwilio'r amgylchedd naturiol o'u hamgylch.

 
I ddathlu canmlwyddiant Tesco, mae'r archfarchnad yn cynnal rownd bleidleisio arbennig o'i gynllun ariannu cymunedol 'bags of help' a fydd yn rhoi grantiau o £25,000, £15,000 a £10,000 i brosiectau cymunedol.

 
Drwy osod eich pleidlais ar gyfer ein menter bob tro y byddwch yn siopa yn Tesco, gallwch helpu y Cerddwyr yn ei nod o ennill y cymorth mwyaf posibl o £25,000.

Y Sialens

Yr her yw'r rhaglen gerdded 12 wythnos y bydd teuluoedd yn ymgymryd â hi'n annibynnol. Byddan nhw'n cael eu hysgogi gan becyn gweithgareddau am ddim sy'n ysbrydoli pobl gyda gweithgareddau blaengar a diddorol, llyfrau log a pedometrau, ac sydd â phresenoldeb cymdeithasol ar-lein y gallan nhw ymgysylltu â nhw. Bydd yr adnoddau hyn yn cael eu datblygu o ddeunyddiau Scramblers presennol sydd wedi'u treialu a'u profi i fod yn boblogaidd ac yn effeithiol gyda phlant a rhieni.
 
Canfu gwaith ymchwil ei bod yn cymryd 66 o ddiwrnodau ar gyfartaledd i arfer newydd ymwreiddio.* Y nod yw drwy gerdded yn rheolaidd am 12 wythnos, bydd llawer o gyfranogwyr yn datblygu arferiad parhaol o gerdded yn rheolaidd a fydd yn cyfrannu at eu hiechyd a'u lles gydol oes.

 
Canlyniad Ariannu  

Os yw'r prosiect yn cael y swm mwyaf o arian, bydd y cerddwyr yn gallu cyflogi cydlynydd prosiect rhan amser i gryfhau'r partneriaethau presennol ar gyfer darparu prosiect llwyddiannus ac i ddatblygu'r adnoddau printiedig ar gael yn ddwyieithog. Bydd adnoddau ychwanegol, gan gynnwys poster y gellir eu lawrlwytho a llwybrau cerdded lleol, ar gael ar-lein.
 
*Ymchwil a wnaed yn 2009 gan UCL ymchwilydd seicoleg iechyd Phillippa Lally.