Llwybrau i bobl yn Penybont

Paths for People Coychurch Waymarker

Ar ôl gwneud rhywfaint o ymgysylltiad lleol yn ardal Cyngor Cymuned Morgannwg, daeth Cyngor Cymuned Isaf Llangrallo atom i wneud rhywfaint o waith o amgylch eu rhwydwaith hawliau tramwy.

Cysylltodd ein staff â gwirfoddolwyr lleol, y Cyngor Cymuned a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i greu llwybr lleol ‘iach a gweithredol’ i aelodau’r gymuned ei ddefnyddio. Mae'r gwirfoddolwyr Cymunedol lleol hefyd wedi bod yn edrych i gymryd mwy o berchnogaeth ar deithiau cerdded sirol presennol yn yr ardal, ac mae Cerddwyr Cymru wedi rhoi offer sylfaenol iddynt ynghyd â hyfforddiant.

Yn ddiweddar rydym wedi lansio'r llwybr hwn gyda'r daflen gerdded newydd yn cael ei dosbarthu o amgylch y gymuned leol. Llwyddodd y tîm hefyd i ymgorffori rhai o deithiau cerdded Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn y daflen i roi ystod eang o opsiynau i bobl leol ac ymwelwyr ac i sicrhau bod yr holl lwybrau hyn yn cael eu cerdded. Mae Carwyn Jones MS y mae ei etholaeth yn Pen-y-bont ar Ogwr hefyd wedi cefnogi'r prosiect hwn. Y gobaith yw y bydd cerddwyr yn mwynhau'r llwybr hwn a gobeithio cerdded mwy yn eu hardal leol ac ymhellach i mewn i Ben-y-bont ar Ogwr yn ei gyfanrwydd.

Lawrlwythwch eich map ar gyfer y Llwybr Iach ac Egnïol yma

Disgrifiad o'r daith gerdded:

Mae'r daith hon yn arddangos y golygfeydd gwych i mewn i Fro Morgannwg, ond hefyd rhannau gwledig hyfryd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Byddwch hefyd yn pasio ychydig o dirnodau hanesyddol Coychurch, megis Neuadd Goffa Williams, ac Eglwys St Crallo’s. Mae nifer fawr o gatiau a chamfeydd ar y llwybr hwn a allai rwystro mynediad.

Nodiadau

Mae'r teithiau cerdded hyn yn rhan o'r prosiect cerdded cymunedol Llwybrau i Bobl sy'n cael ei reoli gan Ramblers Cymru gyda chyllid gan Loteri Cod Post y Bobl.