Cymerwch y Tennyn

Photo Credit Ione

Cymerwch y Tennyn

Mae mynd am dro yn rhywbeth y mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol. Dangosodd ymchwil a wnaethom ym mis Hydref ar fynediad a defnydd o fannau i ni, fod bron i 24% o'r cyfranogwyr yn mynd allan i gerdded eu ci. Gyda bron i 1/3 o bobl yng Nghymru yn berchen ar gŵn, mae Ramblers Cymru yn cydnabod pwysigrwydd hyrwyddo cerdded cŵn cyfrifol tra'n parhau â'n gwaith i sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu mwynhau'r awyr agored. Er mwyn annog mwy o gerddwyr cŵn i gymryd rhan yn ein gwaith, mae Ramblers Cymru yn archwilio ffyrdd y gallwn wella mynediad a all fod o fudd i'r rhai sydd â chŵn. Yn ddiweddar, cawsom gyfarfod â grŵp arbenigol yng Ngogledd Cymru sydd eisoes yn cynnal teithiau cerdded cŵn i siarad am hyn.
Gweler manylion ein Cystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol isod am gyfle i ennill rhai o ddaioni Ramblers Cymru!

Y Cod Cerdded Cŵn

Mae'n bwysig i'r rhai sy'n mynd allan gyda'u ffrind pedair coes, i wneud hynny'n gyfrifol. Mae yna bobl, a chŵn eraill, sydd efallai ddim yn hapus gyda'ch ffrind blewog yn dod i ddweud helo tra yn yr awyr agored. Mae'r Cod Cerdded Cŵn yn ganllaw syml, deg pwynt, sy'n ceisio sicrhau teithiau cerdded diogel a hapus gyda'ch ci, ac i osgoi achosi problemau i eraill. Ewch YMA i ddysgu mwy am y cod a sut rydych chi'n helpu i wneud mwynhau'r awyr agored yn brofiad gwych i bawb ac ennill rhai o ddaioni Ramblers Cymru.

Cystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol - T&A

Drwy gydol mis Chwefror, rydym yn cynnal cystadleuaeth ar cyfryngau cymdeithasol i roi cyfle i chi ennill pethau Ramblers Cymru! Rydym yn gofyn i chi rannu eich hoff luniau o'ch ffrind pedair coes allan ar daith gerdded. Byddwn yn rhannu awgrymiadau da ac yn annog cerddwyr cŵn i ymgyfarwyddo â'r Cod Cefn Gwlad ar gyfer cŵn.

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, rhaid i ddefnyddwyr fod yn dilyn Ramblers Cymru ar y platfform maent yn rhannu delwedd o'u ci allan yn cerdded (Facebook, Instagram neu Twitter), a defnyddio'r hashnod #TakeTheLead neu #ArDennyn.

1. Bydd y gystadleuaeth hon yn para tan 23:59 ddydd Llun 28 Chwefror 2022. Ni dderbynnir ceisiadau a wneir drwy ateb uniongyrchol i'r dudalen T&A hon.
2. Bydd 1 enillydd a 2 redwr i fyny a fydd yn cael eu dewis ar hap erbyn Mawrth 7fed, 2022, ar ôl dyddiad cau'r gystadleuaeth, sef 11.59pm ar 28 Chwefror 2022, sydd wedi bodloni'r meini prawf yn 1) uchod. Ni fydd ceisiadau a wneir ar ôl y pwynt hwn yn cael eu cyfrif.
3. Mae'r gystadleuaeth yn agored i drigolion y Deyrnas Unedig (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon) ac eithrio gweithwyr Ramblers Cymru, pob ymddiriedolwr a theulu, a gweithredwyr ei brandiau a'i chonsesiynau.
4. Mae'r gwobrau'n cynnwys, ond efallai na fyddant yn gyfyngedig i; Potel ddŵr thermos Ramblers Cymru, bagiau trin cŵn bandana cŵn. Rydym yn cadw'r hawl i ddarparu gwobr amgen os bydd amgylchiadau annisgwyl.
5. Os mai chi yw'r enillydd lwcus, bydd angen i chi ddarparu eich cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn cyswllt a'ch cyfeiriad cartref fel y'u cyfarwyddwyd ar adeg cael eich cyhoeddi fel ein enillydd.
6. Nid oes angen rhoi arian. Os gofynnir i chi ar unrhyw adeg gan gyfrifon amgen am fanylion talu, nodwch nad yw hyn yn ymwneud â Ramblers Cymru na'r gystadleuaeth ac ni ellir hawlio ad-daliad am dreuliau a dynnir wrth gymryd rhan yn y gwaith hyrwyddo.
7. Rydym yn cadw'r hawl i eithrio unrhyw gofnodion y credwn eu bod yn amhriodol, yn dwyllodrus, neu'n seiliedig ar gamymddwyn.
8. Ni ellir trosglwyddo'r wobr, na ellir ei had-dalu ac ni ellir ei chyfnewid am unrhyw ddewisiadau arian parod yn gyfan gwbl neu'n rhannol.
9. Bydd gan yr enillydd 48 awr i hawlio ei wobr o'r dyddiad y'u cyhoeddir fel enillydd. Ar ôl yr amser hwn, rydym yn cadw'r hawl i ddewis enillydd newydd.
10. Mae penderfyniadau'r enillwyr yn derfynol ar ôl eu cyhoeddi.
11. Drwy gymryd rhan yn y gwaith hyrwyddo hwn, mae'r holl gyfranogwyr yn cydsynio i ni gasglu, storio a defnyddio eu data personol a gyflwynwyd gyda'u mynediad at ddibenion y dyrchafiad hwn.
12. Bydd unrhyw ddata personol sy'n ymwneud â chyfranogwyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol y DU yn unig ac ni chaiff ei ddefnyddio at ddibenion marchnata heb ganiatâd yr unigolyn ymlaen llaw.
13. Nid yw'r hyrwyddiad hwn yn cael ei noddi, ei gymeradwyo na'i weinyddu mewn unrhyw ffordd gan, neu'n gysylltiedig â, Facebook, Instagram, neu Twitter. Rydych yn darparu eich gwybodaeth i Ramblers Cymru ac nid i unrhyw un o'r uchod. Drwy gymryd rhan yn y gwaith hyrwyddo hwn, rydych yn cytuno i ryddhau'r uchod yn llwyr o unrhyw hawliadau.
14. Nid yw'r hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am gofnodion sy'n cael eu colli, eu difrodi neu eu gohirio. Er enghraifft, oherwydd rhwydwaith, datblygu system, methiannau cyfrifiadurol neu delegyfathrebu neu ddiffyg o unrhyw fath - gan gynnwys unrhyw galedwedd, cod rhaglennu, cronfeydd data neu feddalwedd a ddefnyddir wrth hyrwyddo.
15. Efallai y bydd yn ofynnol i enillwyr gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd cysylltiedig heb wobr bellach. E.e: cael tynnu lluniau ar gyfer straeon gwefan/papur newydd, rhoi datganiad byr am eu buddugoliaeth.
16. Mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i dynnu'n ôl neu ddiwygio heb rybudd y dyrchafiad hwn os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl y tu allan i'w reolaeth resymol.
17. Mae'r hyrwyddiad hwn yn amodol ar delerau gwasanaethau Facebook, Instagram a Twitter sydd i'w gweld ar eu gwefannau.