Datganiad y Ramblers Cymru ar gamau statudol i gau llwybrau troed a safleoedd

Footpath closures from Welsh Government due to Coronavirus

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys i'w gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol, awdurdodau Parciau Cenedlaethol, cyfoeth Cenedlaethol Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gau rhai llwybrau cyhoeddus a thir mynediad agored.

Erbyn canol dydd ar 25 mawrth 2020 mae'n rhaid cau safleoedd a llwybrau troed y credir eu bod yn cyflwyno risg o niferoedd mawr o bobl yn ymgasglu ynghyd, yn dod  yn agos at  ei gilydd ac ardaloedd sy'n peri risg uchel i ymlediad haint coronafeirws.  

Rhaid i bob safle caeedig a llwybr troed gael eu rhestru ar wefannau'r awdurdodau.

Mae Ramblers Cymru yn gwerthfawrogi natur ddigynsail y sefyllfa presennol, a'r angen am fesurau cryf i fynd i'r afael â lledaeniad y firws hwn, ac felly'n gofyn bod cerddwyr yn parchu'r yr hyn a gyhoeddwyd heddiw.  

Fodd bynnag, rydym hefyd yn ymwybodol iawn, i bobl leol, fod cau'r llwybrau ac ardaloedd hyn yn golygu colled enfawr o ran cyfleoedd cerdded yn agos i cartrefi, ac  yn ei gwneud yn anodd i rai pobl gymryd eu hymarfer corff dyddiol arferol sydd mor bwysig i iechyd meddwl a chorfforol. Nid yw cyflymder cyflwyno a defnyddio'r pwerau brys hyn wedi caniatáu ar gyfer ymgynghori cymunedol, felly rydym yn annog awdurdodau i fod yn ymwybodol o'r effaith y bydd y cau hwn yn ei chael ar bobl leol. Mae yna perygl y bydd cau menediad yn rhai llefydd yn medru arwain at fwy o bobl yn ceisio cerdded ar lai o lwybrau a mannau gwyrdd, gan wneud pellhau cymdeithasol yn anodd i'w gyflawni.

Felly, rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau bod y camau sy'n cael eu cymryd yn gymesur, yn gyfyngedig o ran amser ac yn cael eu hadolygu. Bydd Ramblers Cymru yn parhau i annog cerddwyr i ddefnyddio'r awyr agored mewn ffyrdd sy'n ddiogel ac yn barchus tuag at eraill.

Rydym yn cael eu effeithio gan hyn gyda'n gilydd ac mae angen i ni ofalu am ein gilydd.

Am y cyngor diweddaraf gan y Ramblers ewch i:
www.ramblers.org.uk/coronavirus