Maniffesto etholiad 2021

People on a walk

Heddiw (dydd Gwener 9 Hydref 2020) mae Ramblers Cymru yn lansio ei faniffesto ar gyfer etholiadau 2021 gan annog llywodraeth nesaf Cymru i roi cerdded wrth wraidd yr adferiad gwyrdd o bandemig Covid-19.

Wrth lansio eu maniffesto ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2021, mae Ramblers yn galw am weithredu i wella mynediad pobl i fannau gwyrdd a llwybrau lleol, fel ffordd o'u cadw'n iach yn gorfforol ac yn feddyliol. 

Dangosodd canlyniadau arolwg diweddar gan y Ramblers fod 45% o oedolion ym Mhrydain Fawr bellach, o gymharu â chyn y pandemig, yn bwriadu cerdded mwy i wella eu hiechyd a'u lles. Dywedodd chwech o bob deg fod cael mwy neu well llwybrau cerdded (60%) a mannau gwyrdd a gynhelir yn well gan gynnwys llwybrau troed (62%) yn eu hardal leol yn gwella ansawdd eu bywyd.  

Dywedodd Angela Charlton, Cyfarwyddwr Ramblers Cymru, "Gwyddom fod llawer o bobl allan yn cerdded yn agosach at eu cartrefi yn ystod y caethiwo ac roedd llawer yn darganfod y mannau gwyrdd a'r natur ar garreg eu drws am y tro cyntaf. Yr ydym am i'r pandemig ofnadwy hwn fod yn etifeddol i Gymru fuddsoddi mwy i gefnogi mynediad pobl i'r llwybrau a'r tirweddau o'u cwmpas. Daw cerdded â manteision gwych i iechyd a lles pobl, a gall hefyd ddod â manteision economaidd i gymunedau drwy dwristiaeth.

"Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru groesawu ein rhwydwaith llwybrau hanesyddol sy'n cysylltu ein cymunedau â'n gilydd, â'u treftadaeth, ac â natur. Mae gennym 20,000 o filltiroedd o lwybrau sy'n rhan o'n rhwydwaith hawliau ffordd gwych – ond mae wedi dioddef o flynyddoedd o danfuddsoddi, nid yw'r cyfan mewn cyflwr y gellir ei ddefnyddio, ac mae llawer o lwybrau ar goll o'r mapiau'n gyfan gwbl. Gyda'r gefnogaeth gywir, gallai llywodraeth nesaf Cymru drawsnewid ein mannau gwyrdd a rhoi gwell cyfleoedd i bobl fynd allan ac archwilio ein cymunedau a'n cefn gwlad gwych yng Nghymru. "

Hoffai Ramblers Cymru weld Cymru ble mae:

  • Cerdded wrth galon cymunedau
  • Llwybrau a llwybrau o ansawdd da yn ein cysylltu â'n ffrindiau a'n teulu, â natur, a'n treftadaeth leol
  • Mannau gwyrdd yn gwneud ein cymunedau yn lle iach, deniadol i fyw, gweithio a gwirfoddoli
  • Mwy o bobl yn gwella eu hiechyd a'u lles corfforol a meddyliol drwy gerdded
  • Llwybrau cerdded ar gael i bobl leol ac ymwelwyr eu mwynhau
  • Gan bobl well dealltwriaeth o sut i ddiogelu a pharchu'r lleoedd a gerddwn

Gallwch weld a lawrlwytho'r maniffesto llawn yma.

Mark My Paths Campaign

We believe it should not only be your right to access the countryside surrounding you, but it should also be your right to know where to access it!