Clymblaid Elusennau yn galw am Ddeddf Aer Glân o fewn 100 diwrnod cyntaf Llywodraeth newydd Cymru

People walking on a street

Mae Awyr Iach Cymru, clymblaid o sefydliadau ac elusennau sy'n gweithio gyda'i gilydd i ymgyrchu dros Gymru wyrddach ac iachach, yn galw ar holl ymgeiswyr y Senedd i gymryd eu haddewid ac i gefnogi Deddf Aer Glân o fewn 100 diwrnod i'r etholiad.

Mae'r grŵp yn tynnu sylw at y ffaith bod Cymru yng nghanol argyfwng hinsawdd ac iechyd cyhoeddus, y mae angen gweithredu arno ar frys. Drwy gael gwleidyddion i addo eu cefnogaeth a dod yn Bencampwyr Awyr Iach, maent yn gobeithio mynd i'r afael â llygredd aer ledled Cymru a chreu planed iachach i bawb.

Mae llygredd aer yng Nghymru yn niweidio iechyd pawb ac yn achosi miloedd o farwolaethau cynamserol bob blwyddyn. Mae’r gan yr aer y mae pobl yn anadlu ar y ffordd i’r gwaith, yr ysgol ac yn eu cymunedau lefelau peryglus o uchel o lygredd yn aml - sy'n anghyfreithlon o dan derfynau Sefydliad Iechyd y Byd.

Dim ond y llynedd, Ella Kissi-Debrah, merch ifanc o Dde Ddwyrain Llundain, oedd y person cyntaf erioed yn y byd i gael llygredd aer wedi'i restru fel achos marwolaeth – ni allwn fforddio colli mwy o blant i lygredd aer.

Bydd Deddf Aer Glân cadarn i Gymru yn helpu i achub bywydau a diogelu cenedlaethau'r dyfodol. Gyda phapur gwyn ar hyn eisoes yn destun ymgynghoriad cyhoeddus, mae'r grŵp yn galw am weithredu buan ar ôl yr etholiad i wireddu'r ddeddfwriaeth newydd hon.

Dywedodd Joseph Carter, Cadeirydd Awyr Iach Cymru:

"Mae ansawdd yr aer rydyn ni'n ei anadlu yn chwarae rhan bwysig yn ein bywydau. Mae'n effeithio ar ein hiechyd hirdymor a gall amlygiad estynedig i aer o ansawdd gwael arwain at ddatblygu cyflyrau mawr yr ysgyfaint – gan gynnwys asthma, COPD, a mathau o ganser yr ysgyfaint.

"Mae llygredd aer hefyd yn ddrwg i'n planed - gan achosi allyriadau sy'n newid yn yr hinsawdd ac effeithio ar natur, fel y dangosir gan y cynnydd mewn llifogydd ledled Cymru. Rhaid inni gymryd camau i lanhau ein haer a sicrhau bod pawb yn gallu byw bywyd iach.

"Rydym yn siomedig na allai Llywodraeth Cymru gyflawni ei haddewid i basio Deddf Aer Glân y tymor Senedd hwn, ond rydym yn falch bod gennym bellach bapur gwyn ddrafft wedi'i gyhoeddi, sy'n nodi'r fframwaith ar gyfer gweithred newydd ac yn gosod y sylfeini ar gyfer pasio'r ddeddf, yn llawn, yn gyflym ar ôl yr etholiad.

"Mae'n hanfodol bod Aer Glân yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i Lywodraeth newydd Cymru, ni waeth ar ba ffurf y gallai fod. Gyda llawer o brif bleidiau gwleidyddol eisoes yn cefnogi ein galwadau, rhaid i ymgeiswyr y Senedd o bob plaid daro tra bo'r haearn yn boeth a chytuno i gyflwyno Deddf Aer Glân newydd o fewn y 100 diwrnod cyntaf. Mae bywydau pobl yn dibynnu arno."

Dysgwch fwy am Faniffesto 2021 Awyr Iach Cymru

Nodiadau

Mae Awyr Iach Cymru yn glymblaid o sefydliadau trydydd sector, academaidd a chyfreithiol sy'n ymgyrchu dros ansawdd aer gwell yng Nghymru. Rydym yn rhedeg y Grŵp Trawsblus ar Ddeddf Aer Glân Newydd ac yn parhau i lobïo Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol i sicrhau eu bod yn cyflwyno'r atebion mwyaf cynaliadwy ac effeithiol i argyfwng aer gwenwynig Cymru.

Gwefan Awyr Iach Cymru: http://healthyair.cymru/

Awyr Iach Cymru Twitter: @HealthyAirCymru

Mae'r Aelodau'n cynnwys:

 

Mark My Paths Campaign

We believe it should not only be your right to access the countryside surrounding you, but it should also be your right to know where to access it!