Cadeirydd Newydd Ramblers Cymru

Rob Owen Chair of WCEC

Rob Owen - Cadeirydd newydd Ramblers Cymru

“Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi’n Gadeirydd Pwyllgor Gweithredol Cyngor Cymru ac yn edrych ymlaen at helpu Ramblers Cymru. Rhaid imi gyfaddef, nid wyf yn aelod ‘profiadol’ o’r Ramblers, rwy’n gymharol newydd i’r sefydliad - ond gobeithio y bydd hynny o fantais gan fy mod yn gallu edrych ar bethau o’r newydd. Rwy'n siaradwr Cymraeg ac yn wreiddiol o Ynys Môn, er fy mod bellach yn byw ym Mro Morgannwg.

“Trwy gydol fy mywyd gwaith, sy’n dyddio i 1982, (i ble aeth yr amser?), Rwyf wedi bod yn rhan o wella mynediad i’n cefn gwlad a’n harfordir rhyfeddol, a mwynhad ohono. Fy swydd gyntaf oedd Swyddog Prosiect Arfordirol Ynys Môn a dyna brofiad gwych! Ar ôl 10 mlynedd gyda Chyngor Bwrdeistref Môn, ymunais â Chyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) a chychwyn cyfnod o 20 mlynedd, a oedd yn cynnwys, ymhlith uchafbwyntiau eraill, datblygu Llwybr Arfordir Cymru. Felly, dros y blynyddoedd rwyf wedi bod yn ymwneud yn helaeth â pholisi a darparu mynediad yng Nghymru - a gobeithiaf nawr rannu'r profiad hwnnw gyda Ramblers Cymru.

“Mae hwn yn gyfnod anhygoel o bwysig i'r Ramblers. Rydym i gyd yn gwybod bod Covid wedi cyfyngu ein gallu i gael mynediad i gefn gwlad, a'r effaith a gafodd hyn ar iechyd a lles pobl. Bellach mae awydd cynyddol i gerdded yn rheolaidd a darganfod llwybrau newydd yn agos at ein cartrefi, ac, fel y mae cyfyngiadau'n hwyluso, archwilio ymhellach i ffwrdd hefyd. Ond nid wyf yn meddwl bod ein rhwydwaith hawliau tramwy mewn trefn dda; mae llwybrau wedi ei flocio ac na ellir eu defnyddio. Ac os na chânt eu defnyddio, byddant yn mynd ar goll.

“Mae llawer i’w wneud felly i wella cyflwr llwybrau ac annog mwy o bobl o bob cefndir ac oedran i fynd allan yno a mwynhau ein tirweddau, bywyd gwyllt a hanes rhyfeddol. Mae cerdded, ac agenda Ramblers Cymru, bellach yn bwysicach nag erioed - ac rwy’n gobeithio chwarae fy rhan yn y cyfnod cyffrous hwn yn ein hanes.

“Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at gwrdd â llawer ohonoch ac ymuno â chi mewn teithiau cerdded lleol!

“Diolch yn fawr.”

Os hoffech chi ymwneud â'r pwyllgor neu ddarganfod mwy, cysylltwch â ni

Mark My Paths Campaign

We believe it should not only be your right to access the countryside surrounding you, but it should also be your right to know where to access it!