Polisi Egni Adnewyddadwy (Cymru)

Rydym ni wedi diwygio a diweddaru ein polisi ar egni adnewyddadwyac fe’i pasiwyd yng nghyfarfod 2013 o Gyngor Cymru. Cafodd yr adolygiad ei wneud gan grŵp o 10 aelod o bob rhan o Gymru a oedd â diddordeb yn y maes.

Rydym ni’n derbyn bod newid hinsawdd a achosir gan ddyn yn fater difrifol a bod angen lleihau allyriadau carbon drwy gynhyrchu egni adnewyddadwy. Mae’r polisi yn nodi ein safbwyntiau ar egni adnewyddadwy a’r fframwaith polisi cenedlaethol a lleol a ddylai lywio penderfyniadau ar ble y dylai cynlluniau gael eu lleoli ac ar ba raddfa.