Maniffesto Ramblers Cymru 2021

Maniffesto Cymru - Cerdded Ein Ffordd at Adferiad

Mae etholiadau Senedd 2021 yn gyfle i gerddwyr leisio eu barn gan bleidiau gwleidyddol yng Nghymru.

O ganlyniad i'r cyfyngiadau COVID, mae llawer o bobl yn darganfod gwerthfawrogiad newydd o'r llwybrau a'r mannau gwyrdd ar garreg eu drws, o'r manteision y mae cerdded yn eu cynnig i'w hiechyd a'u lles, ac o'r mwynhad o gael eu cael drwy fod yn agos at natur.   

Rydym wedi nodi maniffesto sy'n galw ar lywodraeth nesaf Cymru i roi cerdded wrth wraidd cymunedau ac wrth wraidd adferiad y genedl o'r pandemig.

Hoffem weld Cymru gyda:

  • Cerdded wrth galon cymunedau
  • Llwybrau o ansawdd da yn ein cysylltu â'n ffrindiau a'n teulu, â natur, a'n treftadaeth leol
  • Mannau gwyrdd sy'n gwneud ein cymunedau yn lle iach, deniadol i fyw, gweithio a gwirfoddoli
  • Mwy o bobl yn gwella eu hiechyd a'u lles drwy gerdded
  • Llwybrau cerdded ar gael i bobl leol ac ymwelwyr eu mwynhau
  • Pobl efo gwell dealltwriaeth o sut i ddiogelu a pharchu'r lleoedd a gerddwn

Gallwch lawrlwytho'r maniffesto yma

Credwn y dylai Cymru fanteisio ar y cyfle hwn i fuddsoddi mewn mannau gwyrdd, natur a llwybrau cerdded a'u gwella, a harneisio'r profiadau cadarnhaol y maent yn ei cael. 

Wrth i etholiadau'r Senedd nesáu byddwn yn annog pawb sydd wrth eu bodd yn cerdded i gysylltu â'u hymgeiswyr lleol i ofyn iddynt roi Cymru ar y llwybr at adferiad drwy gerdded.    

Os hoffech gael gwybod sut y gallwch ddylanwadu ar ymgeiswyr y Senedd yn y cyfnod cyn etholiad Mai 2021, rhowch wybod i ni.