Project Manager Paths to Wellbeing

Join Britain’s biggest walking charity to help more people enjoy the benefits of walking.  This is an exciting time to join the Ramblers team and a great opportunity to make a lasting and tangible impact on the future success of the charity.

 

Purpose of Role:

Paths to Wellbeing is a significant project which goes to the heart of the Ramblers’ charitable objectives and our strategic aim of seeing ‘walking at the heart of communities’.  This collaborative project, involving internal and external stakeholders, is focused, pan Wales, across 6 regions. The project will facilitate community volunteering to enhance local green spaces, nature and access, in partnership with local authorities, environmental NGO’s and local communities in line with strategic plans and business objectives of partners and Ramblers Cymru.

The Paths to Wellbeing (P2W) Project Manager will lead this 2-year project, with the support of a team of 12 staff.  They will be responsible for public and community engagement; volunteer training, guidance and support; and management of external partnerships.

 

Essential requirements include:

 

 • Enthusiastic and experienced project management professional with a recognised qualification in project management or equivalent demonstrable experience.
 • Experience of managing complex projects and programmes which includes diverse elements & partnerships (including IT).
 • Excellent problem-solving skills, innovative and solutions-focussed, with the ability to work under pressure and to tight deadlines.
 • Experience in developing & managing robust performance indicators, measures and reporting frameworks.
 • Experience of managing significant budgets
 • Excellent communication skills, both oral and via written reports.
 • A team player, able to develop collaborative, strong and effective working relationships.
 • Excellent time management skills and experience of managing multiple work streams.
 • Demonstrable ability to work collaboratively and positively with key stakeholders, including funders, suppliers and partners.
 • Ability to identify external strategic opportunities and to analyse and mitigate against external challenges.
 • Commitment to ensuring that knowledge and skills are up-to-date and a strong dedication to their own personal development.

 

The Ramblers are an equal opportunities employer.  We promote diversity and warmly welcome applications from appropriately qualified people from all sections of the community.

 

The detailed job profile can be found here: Job Pack – Project Manager – Paths to Wellbeing

Application is by completed Application is by CV, covering letter and EO monitoring form available here

 

Completed forms or applications should be sent by email to recruitment@ramblers.org.uk

 

Ymunwch ag elusen gerdded fwyaf Prydain i helpu mwy o bobl i fwynhau manteision cerdded.  Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â thîm y Ramblers ac yn gyfle gwych i gael effaith barhaol a phendant ar lwyddiant yr elusen yn y dyfodol.

 

 

 

Mae Llwybrau at Les yn brosiect arwyddocaol sy'n mynd at wraidd amcanion elusennol y Ramblers a'n nod strategol o weld 'cerdded wrth galon cymunedau'.  Mae'r prosiect cydweithredol hwn, sy'n cynnwys rhanddeiliaid mewnol ac allanol, yn canolbwyntio, ledled Cymru, ar draws 6 rhanbarth. Bydd y prosiect yn hwyluso gwirfoddoli cymunedol i wella mannau gwyrdd, natur a mynediad lleol, mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, cyrff anllywodraethol amgylcheddol a chymunedau lleol yn unol â chynlluniau strategol ac amcanion busnes partneriaid a Ramblers Cymru.

 

Bydd Rheolwr Prosiect Llwybrau at Les (P2W) yn arwain y prosiect 2 flynedd hwn, gyda chefnogaeth tîm o 12 aelod o staff.  Byddant yn gyfrifol am ymgysylltu â'r cyhoedd a'r gymuned; hyfforddiant, arweiniad a chymorth i wirfoddolwyr; a rheoli partneriaethau allanol.

 

Mae'r gofynion hanfodol yn cynnwys:

 

 • Gweithiwr proffesiynol rheoli prosiect brwdfrydig a profiadol gyda chymhwyster cydnabyddedig mewn rheoli prosiectau neu brofiad amlwg cyfatebol.
 • Profiad o reoli prosiectau a rhaglenni cymhleth sy'n cynnwys elfennau a phartneriaethau amrywiol (gan gynnwys TG).
 • Sgiliau datrys problemau rhagorol, arloesol ac yn canolbwyntio ar atebion, gyda'r gallu i weithio o dan bwysau ac i derfynau amser tynn.
 • Profiad o ddatblygu a rheoli dangosyddion perfformiad, mesurau a fframweithiau adrodd cadarn.
 • Profiad o reoli cyllidebau sylweddol
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar a thrwy adroddiadau ysgrifenedig.
 • Chwaraewr tîm, sy'n gallu datblygu perthynas waith gydweithredol, gref ac effeithiol.
 • Sgiliau rheoli amser rhagorol a phrofiad o reoli ffrydiau gwaith lluosog.
 • Gallu amlwg i gydweithio a chadarnhau gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys cyllidwyr, cyflenwyr a phartneriaid.
 • Y gallu i nodi cyfleoedd strategol allanol ac i ddadansoddi a lliniaru heriau allanol.
 • Ymrwymiad i sicrhau bod gwybodaeth a sgiliau yn gyfoes ac yn ymroddiad cryf i'w datblygiad personol eu hunain.

 

Mae'r Ramblers yn gyflogwr cyfle cyfartal.  Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bobl â chymwysterau priodol o bob rhan o'r gymuned.

 

Mae'r proffil swydd manwl i'w weld yma: Pecyn Swyddi – Rheolwr Prosiect – Llwybrau at Les

Y cais yw cwblhau Mae'r cais drwy CV, llythyr eglurhaol a ffurflen fonitro Cyfleoedd Cyfartal ar gael yma 

 

Dylid anfon ffurflenni neu geisiadau wedi'u cwblhau drwy e-bost at recruitment@ramblers.org.uk