Llwybrau i'r Gymuned - Sir Fynwy

Creu grwpiau cynnal a chadw gwirfoddol i wella rhwydwaith llwybrau Sir Fynwy

ENGLISH

Creu rhwydwaith llwybrau cynaliadwy

Mae'r prosiect Llwybrau i’r Gymuned yn canolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd o wneud y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn fwy cynaliadwy yn y tymor hir a bydd yn cyfrannu tuag at gyfiawnder cymdeithasol, lles a thargedau cymunedol gwydn yn Sir Fynwy.

Y cymunedau sy'n cael eu targedu ar gyfer gwella llwybrau a datblygu tîm gwirfoddol cynnal a chadw llwybrau tymor hir yw Mynwy, Brynbuga, a Magor & Undy.

 

Cefnogi gwirfoddolwyr

Mae'r prosiect yn galluogi staff Mynediad Cefn Gwlad Monlife i weithio ochr yn ochr â Ramblers Cymru gyda grwpiau gwirfoddol cymunedol, gan ddarparu deunyddiau, hyfforddiant a gwybodaeth iddynt, wrth wneud gwelliannau ffisegol i arwyddion a hygyrchedd llwybrau.

Trwy fod ar lawr gwlad, gall gwirfoddolwyr fwynhau manteision yr awyr agored, ond byddant hefyd yn helpu i ddatrys problemau i gynnal ac agor mynediad Hawl Tramwy Cyhoeddus ar draws cymunedau. 

 

Cymryd rhan

Mae gan bawb hawliau a chyfrifoldebau yng nghefn gwlad ac mae'r prosiect hwn yn agored i unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan.

Gallwch helpu i alluogi mynediad i fannau gwyrdd i werthfawrogi natur a'r amgylchedd yn y gymuned ochr yn ochr â hybu iechyd a lles trwy ddod o hyd i'r lleoedd gwyllt sy'n agosach nag yr ydych chi'n meddwl.

Felly, os ydych yn mwynhau bod y tu allan ac yn dymuno datblygu sgiliau ymarferol yn yr awyr agored i wella llwybrau lleol yn Nhrefynwy, Brynbuga neu Magor & Undy, yna hoffem glywed gennych.

Cymerwch ychydig funudau i lenwi ein holiadur gwirfoddolwyr.

 

Darganfyddwch fwy

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech gael gwybod am ein gweithgareddau cymunedol, fel teithiau cerdded natur, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda, cysylltwch â Rhys Wynne Jones.

Ariennir y prosiect hwn gan Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru.