Partneriaeth Llwybrau Sir Gâr

Cefnogi gwirfoddolwyr i arolygu Hawliau Tramwy Cyhoeddus Sir Gâr

ENGLISH

Dros 2500km o Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae gan Sir Gâr dros 2500km o Lwybrau (Hawliau Tramwy Cyhoeddus - PROW), ond ar hyn o bryd y mae manylion am y llwybrau, pontydd, camfeydd, gatiau ac arwyddion ar y rhwydwaith llwybrau mwy gwledig a llwybrau ceffylau dim ond rhannol. Mewn ymdrech i gael y wybodaeth ddiweddaraf, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu i gofnodi ac adrodd y materion hyn ar system mapio ddigidol (CAMS) y cyngor. Ochr yn ochr ag arolygu, gall gwirfoddolwyr fenthyg bag pecyn cymorth sylfaenol i helpu gyda mân waith cynnal a chadw ar hyd llwybrau sy’n cael ei arolygu.

Trwy fod ar lawr gwlad, gall gwirfoddolwyr fwynhau manteision yr awyr agored, ond byddant hefyd yn helpu i gasglu gwybodaeth werthfawr a chyfredol a fydd yn helpu i ddatrys problemau i gynnal ac agor mynediad Hawl Tramwy Cyhoeddus ar draws cymunedau.

 

Cefnogi Gwirfoddolwyr

Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu cysylltu gyda llwybrau arolygu eu hardal leol cymaint â phosibl, ond bydd y rôl hyblyg hon yn caniatáu i wirfoddolwyr ddewis hyd eu harolwg, yn ogystal â chynnal arolygon o fewn eu hamser eu hunain.

Bydd pob gwirfoddolwr yn derbyn sesiwn hyfforddi fer i gwmpasu'r dull arolwg, sut i adrodd materion ar y system mapio ddigidol (CAMS), yn ogystal â sut i gadw eich hun yn ddiogel. Bydd y sesiynau hyn ar-lein ac yn bersonol ar draws y sir ac fel gwirfoddolwr byddwch yn cael cefnogaeth gan ein Swyddog Prosiect Sir Gâr.

I gael gwybod mwy am y prosiect a beth fydd yn gysylltiedig, darllenwch ein disgrifiad rôl.

 

Yn barod i wirfoddoli?

Mae gan bawb hawliau a chyfrifoldebau yng nghefn gwlad ac mae'r prosiect hwn yn agored i unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan.

Ydych chi'n credu y dylai pobl gael yr hawl i gael mynediad i gefn gwlad ac eisiau helpu i gasglu data gwerthfawr i helpu i ddatrys problemau? Os felly, llenwch ein Ffurflen Mynegi Diddordeb.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer y rôl hon ar hyn o bryd, ond mae dyddiadau hyfforddi ar y gweill ar gyfer mis Mawrth 2024 ac eto yn yr Haf.

 

Mwy o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch ag Amy Goodwin.

Derbyniodd y prosiect hwn "Datblygu Adnoddau Gwirfoddoli i arolygu, rheoli a chynnal hawliau tramwy cyhoeddus (PROW) yn Sir Gaerfyrddin" £45,000 gan Lywodraeth y  DU drwy Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU.

Llwybrau at Ffyniant

Llwybrau at Ffyniant

Cyngor Sir Powys a Ramblers Cymru yn cydweithio ar brosiect datblygu teithiau cerdded cymunedol.

Llwybrau a Chymunedau

Llwybrau a Chymunedau

Mae Ramblers Cymru yn cael eisiau rhoi cerdded wrth galon cymunedau ledled Cymru, gan eu gwneud yn lleoedd gwyrddach, iachach a mwy pleserus i ymweld â nhw, byw ynddynt, gweithio ac archwilio.

grwp yn cerdded ar lwybr llydan

Mae 72% o bobl yng Nghymru yn credu y dylid buddsoddi mwy o amser, arian ac adnoddau yn y rhwydwaith llwybrau.

Mae ymchwil Ramblers Cymru yn datgelu bod ein llwybrau'n cael eu gwerthfawrogi, ond mae angen mwy o fuddsoddiad, ac mae angen gwneud mwy i helpu pobl i gael gafael ar wybodaeth i fwynhau'r awyr agored.